ผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป

ข้อมูลผู้สูงอายุ-อําเภอราษีไศล
aging1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ด้วยสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มทั้งจำนวนและสัดส่วน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปอีกใน 20 ปี ข้างหน้า อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงและอายุขัยเฉลี่ยของประชากรวัยสูงอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งมีอัตราการเพิ่มจากร้อยละ 11.8 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 16.8 ในปี พ.ศ. 2563 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.7 ในปี 2573 ซึ่งจากการคาดการณ์ในปี 2557 ประเทศไทยจะประชากรประมาณ 64.5 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 14.6 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ( สำนักงานสถิติแห่งชาติและการคาดการณ์ประมาณประชากรของประเทศไทย : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุของอำเภอราษีไศล ก็มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกับของประเทศไทย โดยมีจำนวนเพิ่มจากปี 2554 - 2557 เป็นจำนวน 10,596 11,714 12,331 และ 12,365 คนตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน พบมีอัตราการเพิ่มอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 12.38 13.53 14.18 และ 14.21 ตามลำดับ ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ในการเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุต้องรับภาระในการดูแลหลานเพียงลำพัง ต้องรับภาระทั้งค่าใช้จ่ายและการเลี้ยงดู ทำให้ไม่มีเวลาดูแลตนเอง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตต่ำลง ประกอบกับการดูแลผู้สูงอายุมีหลากหลายหน่วยงาน ไม่มีการบูรณาการร่วมกัน ทำให้การทำงานซ้ำซ้อน และล่าช้า บางครั้งเกิดช่องว่างในการดูแล
aging1
aging1
การจัดบริการที่ผ่านมานั้นมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบจัดบริการ แต่จัดการแบบแยกส่วน อีกทั้งยังขาดการประสานงานกันในระดับนโยบาย และยังไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถวางแผนการจัดบริการทางด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุได้ทั้งระบบ ในส่วนของชุมชนยังพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบระบบบริการที่ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบควรจะได้รับ ในแต่ละด้านตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2546 ( ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) ระบบบริการที่เป็นอยู่จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้สูงอายุ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างครบถ้วนและเป็นจริง เพื่อให้สามารถจัดการดูแลผู้สูงงอายุแบบบูรณาการ จากทุกภาคส่วน สถานบริการเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลราษีไศล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอราษีไศล จึงได้ทำการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้น
by นิคม สันโสภา
งาน IT โรงพยาบาลราษีไศล
tel.0864883001
Line ID:nikomsunsopa