ผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป

ข้อมูลผู้สูงอายุ-อําเภอราษีไศล
รายงานตามเงื่อนไข 

เลือก รพ.สต. และเลือกประเภทกราฟ ที่ต้องการ

เลือก รพ.สต. ที่ต้องการ
เลือกชนิดกราฟที่ต้องการแสดง

เลือก สถานภาพในทะเบียน
 

(ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยน รพ.สต. หรือประเภทกราฟ ไม่ต้องกดปุ่ม บันทึกการตั้งค่า)

ดูพิกัดหลังคาเรือนผู้สูงอายุ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว


เลือกหัวข้อรายงาน


กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

7.สถานภาพการทํางานปัจจุบัน  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

 ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน แหล่งข้อมูลข่าวสาร
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

 ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน งานอดิเรก
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

12.  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน การเจ็บป่วย
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

13.การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือุ  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

14. (ประเมิน)สุขภาวะทางกาย  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวน รายงานการประเมิน สุขภาวะทางกาย
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

15. สุขภาวะทางจิต (ภาวะซึมเศร้าุ)  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน สุขภาวะทางจิต
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

17. สัมพันธภาพในครอบครัว  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน สัมพันธภาพในครอบครัว
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

18.ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับใครบ้าง ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

19.1.การสนับสนุนจากครอบครัว  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

19.2.การสนับสนุนจากเครือญาติ  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

19.3.การสนับสนุนจากเพื่อนบ้าน  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

19.4.การสนับสนุนจากนักวิชาชีพ ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

19.5.การสนับสนุนจากหน่วยงาน ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

20. ความต้องการของผู้สูงอายุ  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน ความต้องการของผู้สูงอายุ
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

21.สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

22.ความปลอดภัยในที่พักอาศัย  ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน ลักษณะของบ้าน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

24.การเข้าถึงบริการ ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน การเข้าถึงบริการ
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

25.บริการในชุมชน ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน บริการในชุมชน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ

กลุ่มหัวข้อแบบสอบถามที่คํานวนและแสดงผลแบบตาราง

26.ปัญหาในการใช้บริการ ((ทุก รพ.สต.)

การคํานวนรายงาน
อาจจะใช้เวลา...สักครู่...กรุณารอ
by นิคม สันโสภา
งาน IT โรงพยาบาลราษีไศล
tel.0864883001
Line ID:nikomsunsopa