ข้อมูลทั่วไป เครือข่ายราษีไศล - ศิลาลาด
1.แผนที่จังหวัด
2.แผนที่อำเภอ
3.ปิรามิดประชากร
4.สิทธิบัตร
5.สถานบริการรัฐ
6.สถานบริการเอกชน
7.บุคลากร
 
 
 

กราฟผลงาน ปีงบประมาณ 2546
กราฟผลงาน ปีงบประมาณ 2547
กราฟผลงาน ปีงบประมาณ 2548
กราฟผลงานภาพรวม
ผลงานหน่วยงาน
1.OPD+ER
2.ตึกชาย
3.ตึกหญิง
4.ตึกแม่และเด็ก
5.เภสัชกรรม
6.NCD
7.ศูนย์สุขภาพชุมชน
8.XRAY
9.สารบรรณ
10.การเงิน
11.พัสดุ
12.เวชระเบียน
13.สิทธิบัตรและประกันสุขภาพ
14.ทันตกรรม
15.กายภาพ / แพทย์แผนไทย
16.โภชนากร
17.ยานพาหนะ
18.สุขาภิบาลและป้องกันโรค
19.ห้องคลอด - ห้องผ่าตัด
20.หน่วยจ่ายกลาง
21.ชันสูตร
22.แผนงาน

เรียน ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน

........ คณะกรรมการ IM จะจัดทำกราฟเพื่อแสดงผลงาน ให้ครบทั้ง 22 หน่วยงานจึงขอความร่วมมือจากท่านให้ดำเนินการดังนี้
.........1.บันทึกข้อมูลใน SLACK ให้เป็นปัจจุบัน ( เดือน ธันวาคม 2547 )
.........2.ให้ท่านเลือกข้อมูลที่ต้องการให้นำเสนอเป็นกราฟผลงานหน่วยงานที่จะแสดงใน web site โดยใส่ * ไว้หน้าข้อมูลที่ต้องการ IM จะจัดทำกราฟตามความเหมาะสม ( สามารถแสดงได้หลายกราฟ ) ส่วนกราฟที่ติดบอร์ดนำเสนอผลงานนั้นเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด จึงขอแสดงหน่วยงานละ 1 กราฟ โดยขอให้ท่านใส่ ** ไว้หน้าข้อมูลที่ต้องการครับ

............................................................................................................................ขอแสดงความนับถือ
.................................................................................................................................สุทิน ศรีลาชัย

รายชื่อผู้รับผิดชอบ และ สถานะ ข้อมูลและกราฟ ณ วันที่ 26 มกราคม 2548

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กราฟผลงาน
ข้อมูล
1.OPD+ER
โทร 0,106
1.คุณเอื้องฟ้า พ่วงศิริ
2.คุณกาญจนา จันพิลา
- การให้บริการผู้ประสบอุบัติเหตุ
ครบ
2.ตึกชาย
โทร
1.คุณอัมรา กมล
2.คุณยุพิน สันโสภา
- จำนวนผู้รับบริการ
ครบ
3.ตึกหญิง
โทร 157
1.คุณสุนันท์ สุตะพันธ์ - จำนวนผู้รับบริการ
ครบ
4.ตึกแม่และเด็ก
โทร 113
1.คุณเข็มทอง ผาพิมูล - จำนวนผู้รับบริการ
ครบ
5.เภสัชกรรม
โทร 105
1.คุณอรัญญา จึงรักษ์พงษ์ - เวชภัณฑ์คงคลัง
ครบ
6.NCD
โทร 149
1.คุณทองพูน สมคะเนย์ - เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง
ครบ
7.ศูนย์สุขภาพชุมชน 1.คุณสุคนธ์ทิพย์ นรสาร
2.คุณเพ็ญศรี มีพันธ์
- ผู้รับบริการ
ครบ
8.Xray 1.คุณเมฆา คำเขื่อง - การ x-ray และการใช้ film
ครบ
9.สารบรรณ
โทร 102
1.คุณนิตยา แสงสิงห์ - พิมพ์งาน / โรเนียว / ถ่ายเอกสาร
- รับ - ส่ง หนังสือ / วิทยุ
ขาดบางส่วน
10.การเงิน
โทร 112
1.คุณวิชชุดา สุขรักษา
2.คุณสุภาวดี แผ่นศิลา
- รายงานเงิน UC
- รายงานเงินบำรุง
ครบ
11.พัสดุ
โทร 112
1.คุณณัฐพร หารไชย - มูลค่าวัสดุคงคลัง
ครบ
12.เวชระเบียน
โทร 107
1.คุณสุทิน ศรีลาชัย - จำนวนผู้ป่วยนอก
- จำนวนผู้ป่วยใน
- ผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบ ใน / นอก เครือข่าย
- ผู้ป่วยในเปรียบเทียบ ใน / นอกเครือข่าย
* แสดงกราฟอยู่ในผลงาน OPD
ครบ
13.สิทธิบัตรและประกันสุขภาพ
โทร 116
1.คุณสังวาลย์ โพธิบุตร
2.คุณอมรรัตน์ ฮ่อไทยสงค์
- สิทธิบัตร
ขาดบางส่วน
14.ทันตกรรม
โทร 111
1.ทพ.กิตติ นันทาภรณ์ศักดิ์
2.คุณนารอน ศรีสุข
- ผู้รับบริการทันตกรรม
ขาดบางส่วน
15.กายภาพ / แพทย์ทางเลือก 1.คุณศุภรัตน์ ชาลี - ผู้รับบริการ
ขาด ธค.47
16.โภชนาการ 1.คุณณัฐฐ์ชุดา คุณมี - การให้บริการอาหารประเภทต่างๆ
ครบ
17.ยานพาหนะ 1.คุณธีระพงษ์ พิมพ์ทอง - การใช้ยานพาหนะ
ครบ
18.สุขาภิบาลและป้องกันโรค
โทร 115
1.คุณสิทธิชัย พิมพา
2.คุณศศิพิสุทธิ์ หงษ์สมบัติ
- โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ
ครบ
19.ห้องคลอด - ห้องผ่าตัด
โทร 109
1.คุณศิริวรรณ พิชญากูล - การผ่าตัด
- การคลอด
ขาดบางส่วน
20.หน่วยจ่ายกลาง 1.คุณเกษร ไชยพรรณา - อัตราค้างจ่าย ,resterile ,ความพึงพอใจ
ครบ
21.ชันสูตร 1.คุณบรรณศาสตร์ ไชยพรรณา
2.คุณจันศรี บุญอินทร์
- สถิติ รับ - จ่ายโลหิต
ครบ
22.แผนงานฯ
โทร 133
1.คุณไพรวัลย์ เพชรลานน์ - สรุปข้อมูลตัวชี้วัด
ครบ

ครบ = มีข้อมูล ตค.47,พย.47 และ ธค.47
ขาดบางส่วน = มีข้อมูล ตค.47,พย.47 และ ธค.47 แต่ไม่ครบถ้วน
ไม่มี = ไม่มีข้อมูล ตค.47,พย.47 และ ธค.47
ปรับปรุง = เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลยังไม่เสร็จจึงยังไม่ได้บันทึกข้อมูล
ยังไม่มี = ยังไม่มีกราฟ / หน่วยงานยังไม่ได้แจ้งกราฟผลงาน / ยังจัดทำไม่แล้วเสร็จ


งานเวชระเบียนและสถิติ 107

พักสายตา