บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553
ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล บุคคลทั่วไป บันทึก:  

สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร  ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 มกราคม 2553

                ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลราษีไศล ร่วมกับสถานีอนามัยทุกแห่ง ในเขตอำเภอ   ราษีไศล ได้ร่วมมืออันลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นประจำทุกเดือน ด้วยความห่วงใยถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอยู่เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอตลอดมา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ลดความสูญเสียที่เกิดจากการบริโภคของประชาชนลงได้เป็นอย่างมาก และยังเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชากรอีกด้วย

จากการดำเนินการดังกล่าวมาเป็นประจำ เพื่อให้รับรู้ รับทราบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัยของอาหาร ทางคณะทำงานจึงได้สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2552 มกราคม 2553 ดังนี้

1.ความปลอดภัยด้านอาหารสด

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสดภายในอำเภอราษีไศล เพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร  พบว่า อาหารสดทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) 100% โดยมีการตรวจหาสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลิน สารเร่งเนื้อแดง และกำจัดศัตรูพืข ปัจจุบันคณะทำงานอาหารปลอดภัยได้ออกตรวจสอบสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิดดังกล่าว ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม  ในกรณีของยาฆ่าแมลงถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย แต่เพื่อความปลอดภัยในระยะยาว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีการให้ความรู้และผลักดันให้เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าแมลงและลดการตกค้างของสารเคมีในระยะยาว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตัวเกษตรกรเอง โดยในปีงบประมาณ 2552 ทางคณะทำงานได้ทำโครงการนำร่องเกษตรไร้สารเคมีขึ้น ที่ตำบลส้มป่อย ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ และจะขยายผลไปยังตำบลอื่นๆ ต่อไป

2.ด้านร้าน / แผงลอย อาหารปรุงสำเร็จ

ร้านอาหารปรุงสำเร็จในอำเภอราษีไศลมีจำนวนทั้งหมด 45 ร้าน ซึ่งปัจจุบันผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste ) 41 ร้าน คิดเป็น  91.11% แต่ถึงแม้จะได้ป้าย Clean Food Good Taste จากการประเมินแล้วก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงและเป็นปัญหาคือ การขาดตกบกพร่องในการรักษามาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในระยะยาวได้ ดังนั้นทางคณะทำงานจึงควรมีขั้นตอนในเชิงปฎิบัติ ที่จะช่วยกระตุ้นผู้ประกาอบการ ให้หันมาตื่นตัวในการรักษามาตรฐานร้านอาหารต่อไป

รายชื่อร้าน / แผงลอย อาหารปรุงสำเร็จ ที่ผ่านมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย อยู่ในเอกสารแนบท้าย

3.ด้านตลาดสด

ตลาดสดในอำเภอราษีไศลเป็นตลาดสดประเภทที่ 2 ซึ่งมีอยู่แห่งเดียว ไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงและถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด การระบายอากาศไม่ดี ทำให้ควันไฟจากการประกอบอาหาร ฟุ้งกระจายภายในตลาด   การระบายน้ำไม่ดี ท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากเศษอาหาร ทางคณะทำงานได้ขอความร่วมมือให้พ่อค้า แม่ค้า ช่วยกันรักษาความสะอาด รวมทั้งควบคุมการจัดวางแผงขายอาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะมากที่สุดเท่าที่สถานที่จะอำนวยได้  ทางเทศบาลจะทำการล้างตลาด 2 ครั้ง / เดือน เพื่อลดปัญหาตลาดสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นอับ มีการตรวจประเมินสารปนเปื้อนในอาหารโดยคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภค

               

                จากการสรุปสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัยระหว่างเดือนตุลาคม 2552- มกราคม 2553 นี้ ทางคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยทางอาหารมากที่สุดติดประกาศ Tuesday 16 Mar 10@ 16:09:04 ICT โดย admin
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล:
สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 2
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ
โรงพยาบาลราษีไศล 164 ม. 14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร. 045-681107,045-681235-6 โทรสาร ต่อ 114
ท่านสามารถติดตามข่าวสารโรงพยาบาล โดยคลิกที่ backend.php หรือ ultramode.txt

themes by websurin