บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553
ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล บุคคลทั่วไป บันทึก:

สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสดภายในอำเภอราษีไศล เพื่อเฝ้าระวังสาร ปนเปื้อนในอาหาร พบว่า อาหารสดทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) 100% โดยมีการตรวจหาสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด ได้แก่  ...อ่านต่อ...สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลิน สารเร่งเนื้อแดง และกำจัดศัตรูพืข ปัจจุบันคณะทำงานอาหารปลอดภัยได้ออกตรวจสอบสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิดดังกล่าว ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยมากที่สุด โดยระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 ทางคณะทำงานได้เก็บตัวอย่างมาตรวจสอบ และพบว่าทุกตัวอย่างไม่พบสารปนเปื้อนอันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยได้ทำรายการส่งสาธารณสุขจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเฝ้าระวังให้อาหารสดมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

2.ด้านร้าน / แผงลอย อาหารปรุงสำเร็จ

ร้านอาหารปรุงสำเร็จในอำเภอราษีไศลจากการสำรวจระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2553 มีจำนวนทั้งหมด 45 ร้าน ซึ่งปัจจุบันผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste ) 38 ร้าน คิดเป็น 84.44% อย่างไรก็ตาม ทางคณะทำงานมีความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพร้านอาหารที่ได้รับป้าย จึงได้ลงไปสำรวจร้าน / แผงลอย จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ พบว่ามีร้านที่รักษาการผ่านมาตรฐาน CFGT 30 ร้าน ร้านที่ผ่านแต่ไม่รักษามาตรฐาน 8 ร้าน และร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 ร้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ ดังนั้นทางคณะทำงานจึงได้มีขั้นตอนในเชิงปฎิบัติ ที่จะช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการ ให้หันมาตื่นตัวในการรักษามาตรฐานร้านอาหารโดยออกประเมินร้านอาหารพร้อมทั้งให้ป้ายไวนิล และประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์และรักษามาตรฐานผ่านทางเสียงตามสาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2553

รายชื่อร้าน / แผงลอย อาหารปรุงสำเร็จ ที่ผ่านมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และได้ป้ายแล้ว จะอยู่ในเอกสารแนบท้าย3.ด้านตลาดสด

ตลาดสดในอำเภอราษีไศลเป็นตลาดสดประเภทที่ 2 ซึ่งมีอยู่แห่งเดียว ไม่มี โครงสร้างที่แข็งแรงและถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด ยังคงมีปัญหาการระบายอากาศ ไม่ดี ทำให้ควันไฟจากการประกอบอาหาร ฟุ้งกระจายภายในตลาด การระบายน้ำดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการให้ความร่วมมือไม่ทิ้งเศษอาหารอุดตันท่อ และทางเทศบาลมีการขุดลอก เศษขยะในตลาดเป็นประจำ การจัดวางแผงขายอาหารยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร เนื่องจากมีผู้ประกอบการขาจรมาวางจำหน่ายสินค้าทุกวัน การปฎิบัติจึงยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทางเทศบาลล้างตลาด 2 ครั้ง / เดือน เพื่อลดปัญหาตลาดสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นอับ มีการตรวจประเมินสารปนเปื้อนในอาหารโดยคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภค และในปัจจุบันทางอำเภอราษีไศลกำลังปรับปรุงตลาดสด ให้มีสภาพและระเบียบที่ดียิ่งขึ้น โดยรื้อโครงสร้างเก่าออกทั้งหมด คาดว่าตลาดสดในอำเภอราษีไศลจะมีการเปลี่ยนแปลง และการสุขาภิบาลต่างๆจะทำได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น


จากการสรุปสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 นี้ ทางคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจุดบกพร่องต่างๆ ต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารมากที่สุด

จากการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยมาเป็นประจำ เพื่อให้สามารถรับรู้ รับทราบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัยของอาหารของอำเภอราษีไศล ทางคณะทำงานจึงได้สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2553 – สิงหาคม 2553 ดังนี้

1.ความปลอดภัยด้านอาหารสดติดประกาศ Tuesday 14 Sep 10@ 09:55:35 ICT โดย admin
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล:
สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ
โรงพยาบาลราษีไศล 164 ม. 14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร. 045-681107,045-681235-6 โทรสาร ต่อ 114
ท่านสามารถติดตามข่าวสารโรงพยาบาล โดยคลิกที่ backend.php หรือ ultramode.txt

themes by websurin