บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

CQI: ข่าวอีโคไล
ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล บุคคลทั่วไป บันทึก:
ข่าวเตือนภัยอีโคไล

คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง (Enterohaemorrhagic E.coli O104)

โดย กระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่  6  มิถุนายน 54 เวลา 12.00 น.


1.ขณะนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่ห้ามการขนส่งกับประเทศที่มีการระบาดและประเทศในแถบยุโรป สำหรับการเดินทาง มิได้มีการระบุถึง ดังนั้น หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางไป/กลับ ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีการระบาดและประเทศในแถบยุโรป ขอให้เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และล้างมือบ่อยๆ และหากเกิดอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นเลือด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยงให้ทราบ ท่านสามารถรับประทานน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำในร่างกายได้  แต่ไม่ควรรับประทานยาระงับการถ่ายหรือยาปฏิชีวนะเอง เนื่องจากอาจทำให้อาการแย่ลงได้
2.รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อนและปรุงสุกใหม่ๆ หรืออุ่นร้อนก่อนรับประทาน เนื่องจากความร้อนที่สูงกว่า 70 องศาเซลเซียส สามารถทำลายเชื้อได้ สำหรับอาหารค้างมื้อก่อนกินควรอุ่นให้เดือดทั่วถึงก่อนทุกครั้ง ไม่ควรกินอาหารดิบๆ สุกๆ
3.เลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาดและสด ใหม่ ในการประกอบอาหาร
4.ล้างผัก ผลไม้ เพื่อลดสิ่งปนเปื้อน ผัก ผลไม้ที่ซื้อมาจากตลาด หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ควรนำมาล้างก่อน โดยอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
        4.1 ลอกหรือปอกเปลือกชั้นนอกของผักสดหรือผลไม้ออกทิ้ง แกะเป็นกลีบหรือแกะใบออกจากต้นหรือตัดส่วนขอบรอบนอกแล้วแช่น้ำสะอาด นานประมาณ 10 – 15 นาที
        4.2 ล้างผักด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งและคลี่ใบถู หรือล้างด้วยการเปิดน้ำไหลจากก๊อกแรงพอประมาณให้ไหลผ่านผักสด อย่างน้อย 2 นาที หรือใช้สารละลายอื่นๆในการล้าง  เช่น น้ำส้มสายชู , เกลือ เป็นต้น
    5. แยกประกอบอาหารระหว่างวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารชนิดดิบและที่ปรุงสุกแล้ว
    6. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนปรุงอาหาร  ก่อนรับประทานอาหาร  ก่อนใช้มือหยิบอาหารป้อนเด็ก และหลังใช้ห้องน้ำ – ห้องส้วม ทุกครั้ง เนื่องจากแบคทีเรียสามารถติดต่อและผ่านทางอาหารและน้ำ
    7. ภาชนะที่ใช้รับประทานอาหารและดื่มน้ำ ต้องทำความสะอาดและเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ให้แมลงวันตอม
    8. ใช้ฝาชีครอบอาหารหรือนำใส่ตู้กับข้าวป้องกันแมลงวันตอมอาหาร
    9. เก็บถนอมอาหารไว้ในตู้เย็น ไม่ควรวางทิ้งไว้ข้างนอกนานเกิน 2 ชั่วโมง
    10. ดื่มน้ำที่สะอาด เช่น น้ำต้มสุก น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน และเลือกซื้อน้ำแข็งรับประทานที่ถูกหลักอนามัย
    11. ใช้ฝาปิดถังขยะ และกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน
    12. ถ่ายอุจจาระในห้องส้วม

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่  กรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.th  หรือโทร. 02-590-3158, 02-590-3238
***********************

ติดประกาศ Monday 27 Jun 11@ 11:07:26 ICT โดย admin
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล:
สรุปสถานการณ์อาหารปลอดภัยระดับอำเภอ 2553

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 3
จำนวนผู้ลงคะแนน: 2


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ
โรงพยาบาลราษีไศล 164 ม. 14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร. 045-681107,045-681235-6 โทรสาร ต่อ 114
ท่านสามารถติดตามข่าวสารโรงพยาบาล โดยคลิกที่ backend.php หรือ ultramode.txt

themes by websurin