สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – มกราคม 2553
วัน Tuesday 16 Mar 10@ 16:09:04 ICT
หัวข้อ: ข่าวจากโรงพยาบาลราษีไศล


 

สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร  ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 มกราคม 2553

                ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลราษีไศล ร่วมกับสถานีอนามัยทุกแห่ง ในเขตอำเภอ   ราษีไศล ได้ร่วมมืออันลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นประจำทุกเดือน ด้วยความห่วงใยถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอยู่เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอตลอดมา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ลดความสูญเสียที่เกิดจากการบริโภคของประชาชนลงได้เป็นอย่างมาก และยังเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชากรอีกด้วย

จากการดำเนินการดังกล่าวมาเป็นประจำ เพื่อให้รับรู้ รับทราบ สถานการณ์ปัจจุบันด้านความปลอดภัยของอาหาร ทางคณะทำงานจึงได้สรุปผลการตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2552 มกราคม 2553 ดังนี้

1.ความปลอดภัยด้านอาหารสด

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสดภายในอำเภอราษีไศล เพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร  พบว่า อาหารสดทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) 100% โดยมีการตรวจหาสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลิน สารเร่งเนื้อแดง และกำจัดศัตรูพืข ปัจจุบันคณะทำงานอาหารปลอดภัยได้ออกตรวจสอบสารปนเปื้อนทั้ง 6 ชนิดดังกล่าว ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม  ในกรณีของยาฆ่าแมลงถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย แต่เพื่อความปลอดภัยในระยะยาว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีการให้ความรู้และผลักดันให้เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าแมลงและลดการตกค้างของสารเคมีในระยะยาว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตัวเกษตรกรเอง โดยในปีงบประมาณ 2552 ทางคณะทำงานได้ทำโครงการนำร่องเกษตรไร้สารเคมีขึ้น ที่ตำบลส้มป่อย ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ และจะขยายผลไปยังตำบลอื่นๆ ต่อไป

2.ด้านร้าน / แผงลอย อาหารปรุงสำเร็จ

ร้านอาหารปรุงสำเร็จในอำเภอราษีไศลมีจำนวนทั้งหมด 45 ร้าน ซึ่งปัจจุบันผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste ) 41 ร้าน คิดเป็น  91.11% แต่ถึงแม้จะได้ป้าย Clean Food Good Taste จากการประเมินแล้วก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงและเป็นปัญหาคือ การขาดตกบกพร่องในการรักษามาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในระยะยาวได้ ดังนั้นทางคณะทำงานจึงควรมีขั้นตอนในเชิงปฎิบัติ ที่จะช่วยกระตุ้นผู้ประกาอบการ ให้หันมาตื่นตัวในการรักษามาตรฐานร้านอาหารต่อไป

รายชื่อร้าน / แผงลอย อาหารปรุงสำเร็จ ที่ผ่านมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย อยู่ในเอกสารแนบท้าย

3.ด้านตลาดสด

ตลาดสดในอำเภอราษีไศลเป็นตลาดสดประเภทที่ 2 ซึ่งมีอยู่แห่งเดียว ไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงและถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด การระบายอากาศไม่ดี ทำให้ควันไฟจากการประกอบอาหาร ฟุ้งกระจายภายในตลาด   การระบายน้ำไม่ดี ท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากเศษอาหาร ทางคณะทำงานได้ขอความร่วมมือให้พ่อค้า แม่ค้า ช่วยกันรักษาความสะอาด รวมทั้งควบคุมการจัดวางแผงขายอาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะมากที่สุดเท่าที่สถานที่จะอำนวยได้  ทางเทศบาลจะทำการล้างตลาด 2 ครั้ง / เดือน เพื่อลดปัญหาตลาดสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นอับ มีการตรวจประเมินสารปนเปื้อนในอาหารโดยคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภค

               

                จากการสรุปสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัยระหว่างเดือนตุลาคม 2552- มกราคม 2553 นี้ ทางคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยทางอาหารมากที่สุด

บทความนี้มาจาก โรงพยาบาลราษีไศล :: บริการ ดุจญาติมิตร ช่วยชีวิตด้วยห่วงใย
http://www.rasihosp.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.rasihosp.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17