บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

เมนูหลัก รพ.

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สมุดเยี่ยม 
  งานสารบรรณ

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

โรงพยาบาลราษีไศล :: บริการ ดุจญาติมิตร ช่วยชีวิตด้วยห่วงใย : สถิติการเข้าชม

โรงพยาบาลราษีไศล :: บริการ ดุจญาติมิตร ช่วยชีวิตด้วยห่วงใย : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 69652209 คน ตั้งแต่ February 2008

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 1.829 % (1274156)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 1.074 % (748518)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 94.67 % (65942455)
 Opera: OperaOperaOpera 0.075 % (52442)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.005 % (3861)
 Lynx: LynxLynxLynx 5.742 % (40)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.151 % (1498610)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 0.189 % (132127)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 3.718 % (2590177)
 Linux:LinuxLinuxLinux 0.325 % (227013)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.233 % (162967)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (82)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (85)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 5.742 % (4)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 3.589 % (25)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 1.435 % (10)
 AIX:AIXAIXAIX 1.004 % (7)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 95.72 % (66671839)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:7203
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:2
 จำนวนเรื่องที่แสดง:8
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:3
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:0
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:6
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:0