บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA 64 (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
1_resize.JPG
งานพอ.สว.-308 เข้าชมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขศึกษาร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.บ้านคูสระ ต.ไผ่
 เมื่อวันที่20ธันวาคม 2555
4887_resize.jpg
ป้ายประชาสัมพันธ์โรคไข้ฉี่หนู ที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน-244 เข้าชม
66_resize.jpg
รณรงค์..ปีใหม่ปลอดเหล้า-260 เข้าชมงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  จัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ และรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค พร้อมทั้งการเมาไม่ขับ เพื่อกระตุ้นเตือนให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในช่วงเทสกาลปีใหม่
879_resize.jpg
ป้ายโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 2554 ของงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์-244 เข้าชม
97765_resize.jpg
ป้ายประชาสัมพันธ์เห็ดพิษ ที่มักจะมีผู้รับประทานเห็ดพิษกันเป็นประจำ โดยเฉพาะฤดูฝน-241 เข้าชม
DSC00838_resize.JPG
ออกให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับนักเรียน-254 เข้าชมฝ่ายสุขาภิบาล ฝ่ายเวชปฏิบัติ ฝ่ายสุขศึกษา  ออกให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนด่านอุดมศึกษา ต.ด่าน และเป็นกรรมการในการตัดสินการนำเสนองานของน้องๆนักเรียน  เมื่อวันที่ 14 กพ.2554
DSC04569.JPG
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์-301 เข้าชมฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ กำลังให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับข่าวสุขภาพและงานบริการของโรงพยาบาลราษีไศล ที่คลื่น 106.25 MHz
DSC05409.JPG
สอนน้องล้างมือ-266 เข้าชมเจ้าที่ฝ่ายสุขศึกษาได้ไปร่วมงานวันเด็ก ที่โรงเรียนเหมือดแอ่ อ.ศิลาลาด  สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆเด้กนักเรีย และยังสอนวิธีการล้างมือให้กับน้องๆ อีกด้วย น้องๆได้รับความสนุกและความรู้กลับบ้านไปอีกด้วย
DSC09055.JPG
จนท.ประชาสัมพันธ์ ให้สุขศึกษา-270 เข้าชม

จนท.ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 กับนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีราษีไศล

20 ภาพ จำนวน 3 หน้า 1