บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA 64 (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
DSC00041.JPG
กิจกรรมนั่งสมธิของชมรมจริยธรรม-347 เข้าชมทุกอาทิตย์ชมรมจริยธรรมจะจัดกิจกรรม โยคะ-สมาธิให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจร้วมทำกิจกกรมดีๆ ที่ทางชมรมจริยธรรมจัดขึ้น
DSC00044.JPG
กิจกรรมฤษีดัดตน-330 เข้าชมชมรมจริยธรรมได้จัดกิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำฤษีดัดตน เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
DSC00303.JPG
ชมรมจริยธรรม-267 เข้าชม"ชมรมจริยธรรม"นำกระเช้าผลไม้เข้าเยี่ยมบิดาของ"คุณเกษมณี  บัวหุ่ง"ณ.ตึกผู้ป่วยชายโรงพยาบาลราษีไศล
DSC00782_resize.JPG
ตรวจเท้าเบาหวาน-250 เข้าชมงานกายภาพบำบัด นัดให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมาตรวจเท้าเบาหวาน เพื่อที่จะได้หาทางรักษา
DSC01003.JPG
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่-296 เข้าชม

กลุ่มงานกายภาพบำบัด ได้ออกให้บริการการนวดแผนไทยและจำหน่ายสินค้า

DSC01033.JPG
นวดแผนไทย-278 เข้าชมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ มีประชาชนให้ความสนใจในเรื่องแพทย์แผนไทยกันจำนวนมาก
DSC01034.JPG
โรงเรียนหวายคำวิทยา-294 เข้าชมประชาชนกำลังให้ความสนใจในตัวสินค้า ที่กลุ่มงานกายภาพบำบัดได้จำหน่าย
DSC09972.JPG
ประกวดนวัตกรรมผลงานวิชาการกายภาพบำบัด - แพทย์แผนไทย-293 เข้าชมผู้เข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งหมด คปสอ. ราษีไศล - ศิลาลาด 11  สิงหาคม 2552
DSCN5334.jpg
โครงการ การดูแลผู้พิการ โดยชุมชนมีส่วนร่วม-485 เข้าชมโครงการ การดูแลผู้พิการ โดยชุมชนมีส่วนร่วม วันที่ 22 เมษายน 2551
12 ภาพ จำนวน 2 หน้า 1