บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA 64 (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
11.JPG
5ธันวามหาราช-383 เข้าชม
18_resize~0.JPG
วันแม่แห่งชาติ-447 เข้าชม
22_resize~0.JPG
วันแม่แห่งชาติ-418 เข้าชม
24_resize.JPG
กิจกรรมเวทีเสวนาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น-414 เข้าชมท่านประธานและผู้เข้าร้วมเสวนา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
3_resize.JPG
พิธีเปิดการเสวนาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น-388 เข้าชมนพ.สมชาย  ภานุมาสวิวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีเสวนาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ห้องประชุมใต้ร่มไทนชั้น 2 โรงพยาบาลราษีไศล
3_resize~1.JPG
วันพ่อแห่งชาติ 2556-363 เข้าชมนพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหราช
49.JPG
ท่านผู้อำนวยการร่วมวันปิยมหาราช -369 เข้าชม
5.JPG
344 เข้าชม
54_resize.JPG
พิธีมอบกายอุปกรณ์ให้ผู้พิการ-331 เข้าชม24 ตุลาคม 2555  นพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล ประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ณ.ศาลาแปดเหลี่ยม โรงพยาบาลราษีไศล
31 ภาพ จำนวน 4 หน้า 1