บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA 64 (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
4_resize~0.jpg
ถ่ายรูปหมู่..เพื่อเป็นที่ระลึก-444 เข้าชมหลังจากรดน้ำขอพร และสาดน้ำสงกรานต์กันแล้ว  คณะเจ้าหน้าที่ทั้งหมด  จึงร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
Copy of DSCF4438.JPG
หมอสงวนคนดีศรีสังคม-355 เข้าชม
DSC00090.JPG
นานมาแล้วชลบุรี-351 เข้าชม
DSC00366.JPG
บรรยายมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน-366 เข้าชมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวตกรรมงานมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนโดย"โรงพยาบาลปทุมราชวงศา"
DSC00736.JPG
แสดงความยินดีต้อนรับ-377 เข้าชมท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล นพ.สมชาย  ภานุมาสวิวัฒน์ นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลราษีไศล เข้ามอบช่อดอกไม้ให้ท่านนายอำเภอราษีไศลคนใหม่ คือนายเกรียงเดช  วัฒนวงษ์สิน ณ.ที่ว่าการอำเภอราษีไศล 24 สิงหาคา 2552
DSC00844.JPG
มอบผ้าห่ม-412 เข้าชมท่านปลัดอวุโส นายอรรถพล  อรรคบุตร ปลัดอำเภอราษีไศล รักษาการแทนนายอำเภอราษีไศล  ได้นำผ้าห่มจำนวน 100 ผืน มามอบให้กลุ่มตะวันเบิกฟ้า ณ.ห้องสุขศึกษา โรงพยาบาลราษีไศล
DSC00855.JPG
มอบผ้าห่ม 10 กุมภาพันธ์ 2552-371 เข้าชมท่านปลัดอำเภอราษีไศล นายอรรถพล  อรรคบุตร มอบผ้าห่มให้กับประธานกลุ่มตะวันเบิกฟ้า โรงพยาบาลราษีไศล
DSC00882.JPG
การอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม. 2552-353 เข้าชมประธานเปิดงานการอบรมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2552 ณ.หอประชุมโรงเรียนราษีไศล วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2552
DSC01051.JPG
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่-353 เข้าชมฝ่ายประกันสุขภาพ ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชน ได้ทำบัตรทอง
41 ภาพ จำนวน 5 หน้า 1