บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA 64 (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
16_resize.jpg
หน.ฝ่ายการร่วมแสดงความยินดี..-367 เข้าชม
1_resize~0.jpg
ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ 21-10-54-339 เข้าชม
2_resize~0.jpg
บรรยากาศภายในงาน..-280 เข้าชม
45783_resize.jpg
ชี้แจงรายละเอียดของงาน-265 เข้าชมคุณวิลาสินี  โชคอนุวัฒน์ หัวหน้าตึกผู้ป่วยชาย ได้จี้แจงกำหนดการ วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
457_resize.jpg
เปิดงานโดย..ท่านผู้อำนวยการ-254 เข้าชมเมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2554 ทางฝ่ายการพยาบาลจัดอบรมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ณ.ห้องประชุมราษีนุสรณ์
549_resize.jpg
ถ่ายรูปหมู่..เพื่อเป็นที่ระลึก-326 เข้าชม
DSC00007_resize.JPG
พอ.สว.บ้านห้วย-345 เข้าชมจนท.รพ.ราษีไศล ได้ออกตรวจเยี่ยม ชาวบ้าน ที่บ้านห้วย โดยมี แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ให้การตรวจรักษาอย่างเต็มที่
DSC04502_resize.JPG
อบรมการพัฒนาศักยภาพคนงาน-268 เข้าชมฝ่ายการพยาบาลได้จัดอบรมคนงานเพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 2 รุ่น
10 สิงหาคม 2553 ณ.ห้องประชุมราษีนุสรณ์
DSC04543_resize.JPG
เวทีสนทนา -265 เข้าชมเรื่องการประสบผลสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2553 ณ.ตึกแม่และเด็ก
13 ภาพ จำนวน 2 หน้า 1