บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
753234_resize.jpg
ขยันขันแข็งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย-256 เข้าชม
DSC01932.JPG
ประกวด อย.น้อยดีเด่น ประจำปี 2552-229 เข้าชมท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวด อย.น้อง ของเขตพื้นที่ อำเภอราษีไศล - ศิลาลาด
DSC03734_resize.JPG
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย.น้อย-232 เข้าชมท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล  ได้มอบใบประกาศให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยน อย.น้อย ของคปสอ.ราษีไศล - ศิลาลาด  23 กรกฎาคม 2553
DSC03958_resize.JPG
ออกตรวจร้านขายยาและเครื่องสำอาง-252 เข้าชมฝ่ายเภสัชกรรมออกตรวจร้านค้าในเขตอำเภอราษีไศล
DSCF0545.JPG
กิจกรรมสัปดาห์เภสัช เภสัชกรห่วงใย ความปลอดภัยผู้ใช้ยา วันที่ 30 กรกฎาคม 2551-404 เข้าชมกิจกรรมสัปดาห์เภสัช เภสัชกรห่วงใย ความปลอดภัยผู้ใช้ยา
DSCF0554.JPG
กิจกรรมสัปดาห์เภสัช เภสัชกรห่วงใย ความปลอดภัยผู้ใช้ยา วันที่ 30 กรกฎาคม 2551-382 เข้าชมกิจกรรมออกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชุดยาสามัญประจำบ้าน
สาธิตการตรวจสารปนเปื้อน
DSCF0555.JPG
กิจกรรมสัปดาห์เภสัช เภสัชกรห่วงใย ความปลอดภัยผู้ใช้ยา วันที่ 30 กรกฎาคม 2551-363 เข้าชมตอบปัญหาทางวิชาการ
ประกวดร้องเพลง 10 รร.ระดับประถมศึกษา
DSCF9918.JPG
รับใบประกาศนียบัตร-373 เข้าชม
DSCF9919.JPG
รับใบประกาศนียบัตร-335 เข้าชม
12 ภาพ จำนวน 2 หน้า 1