บริการ..พิเศษ

   ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ 
   ส่งรายงานให้ รพ.
 เพิ่มประกาศ สอบราคา/-
      ประกวดราคา/TOR

  ส่งบทความเผยแพร
 เพิ่มวาระประชุม กบห.
  เพิ่ม CPG
  เพิ่มเมนูรับ-จ่ายเงินบำรุง

 

ITA 64 (Integrity and Transparency Assessment)

ข้อมูลพื้นฐาน

  ผู้บริหาร - ประวัติโรงพยาบาล
 นโยบายของผู้บริหาร
 โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
    ตามกฏหมายจัดตั้งหรือ
    กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - ค่านิยม
 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ปี 2560
 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำสนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
    (MOPH Code of Conduct)
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มี
    การร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่
 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
    สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
    เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
    ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
  เข็มมุ่ง
  เครื่องชี้วัดคุณภาพ
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  คู่มือการบันทึกและวิเคราะห์ความเสี่ยง
 สมุดเยี่ยม-แสดงความคิดเห็น  
  งานสารบรรณ

 

KM

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ส่งภาพกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น website
Link โรงพยาบาล
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 โรงพยาบาลกันทรลักษ์
 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
 โรงพยาบาลขุนหาญ
 โรงพยาบาลขุขันธ์
 โรงพยาบาลไพรบึง
 โรงพยาบาลโนนคูณ
 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
Link สาธารณสุขอำเภอ

 สสอ.ราษีไศล
 สสอ.ปรางค์กู่
 สสอ.กันทรารมย์
 สสอ.ขุขันธ์
 สสอ.ขุนหาญ
 สสอ.ภูสิงห์
 สสอ.ศิลาลาด

หน่วยงานราชการ

\\ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลทั่วไป

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยใน

ห้องคลอดห้อง-ผ่าตัด

report

เรียงภาพโดย: กำหนดค่า  +   -   
ชื่อ  +   - 
วันที่  +   - 
จัดอันดับ  +   - 
DSC00007_resize~0.JPG
คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรม ออกหน่วยปฏิบัติงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว -410 เข้าชมวันที่ 6 พค. 53 ณ.บ้านห้วย ต.บัวหุ่ง
DSC05521.JPG
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.-351 เข้าชมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรม  ออกหน่วยปฏิบัติงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว วันที่ 14 มกราคม 2553 ณ.บ้านโจดนาห่อม  ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด
DSC05551.JPG
เจ็บมา..เรารักษาให้-351 เข้าชมนำทีมโดย ทันตแพทย์ ธนิตย์  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรม  ดูแลฝันถึงหมู่บ้าน
DSC05610.JPG
ผู้มารับบริการ-320 เข้าชมชาวบ้านผู้มารับบริการมีจำนวนมาก  จนท.เลยต้องให้นั่งเก้าอี้พลาสติก  และถอนฟันให้ 
DSC07661_resize.JPG
ตรวจสุขภาพช่องปาก-335 เข้าชมจนท.ทันตกรรมได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพในช่องปากให้กับ พระภิกษุ สามเณร ในเขตพื้นที่ อราษีไศล - ศิลาลาด
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ณ.ห้องประชุมราษีนุสรณ์
DSCF9920.JPG
รับใบประกาศนียบัตร-599 เข้าชม
DSCF9921.JPG
ขอแสดงความยินดีทุกท่าน ในโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่ง และผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ-411 เข้าชมขอแสดงความยินดีทุกท่าน ในโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่ง และผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 มิถุนายน 2551
DSCF9931.JPG
ขอแสดงความยินดีทุกท่าน ในโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่ง และผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ-528 เข้าชมขอแสดงความยินดีทุกท่าน ในโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่ง และผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2 มิถุนายน 2551
 
8 ภาพ จำนวน 1 หน้า